Al Qur'an

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.( QS. Ali Imran 3: 85)


Kamis, Oktober 23, 2014

Berbaik Sangka Dan Takut Kepada AllahImam Al-Qurthubi dalam bukunya “Rahasia Kematian, Alam Akhirat & Kiamat mengingatkan bahwa, berbaik sangka kepada Allah seharusnya lebih kental mendominasi seorang hamba saat hendak meninggal dunia daripada saat ia masih dalam keadaan sehat wal afiat. Sebagai imbalannya, Allah berjanji akan mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya.
Bagi orang yang berada didekatnya harus mau mengingatkannya supaya ia masuk ke dalam firman Allah :” Aku tergantung bagaimana sangkaan hamba-Ku kepada Ku. Silakan ia menyangka-ku sekehendaknya”. Demikian diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim.
Diriwayatkan oleh  Muslim dari Jabir bahwa tiga hari sebelum wafat Rasulullah bersabda:”Janganlah salah sorang  kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sedang berbaik sangka kepada Allah”. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari.

Minggu, Oktober 19, 2014

Shalat Memakai Sorban ( Hadits Maudhu')Shalat dengan memakai sorban pahalanya sama dengan pahala shalat dua puluh lima kali tanpa sorban. Dan shalat jum’at dengan memakai sorban sama dengan pahala shalat Jum’at tujuh puluh kali tanpa sorban. Sesungguhnya malaikat mendatangi dan menyaksikan shalat Jum’at dengan memakai sorban dan senantiasa mendoakan para pemakai sorban hingga terbenamnya matahari.
Menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani, hadits ini maudhu’ dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Najjar, dengan sanad dari Muhammad bin Mahdi al-Maruzi, dari Abu Basyir bin Sayyar ar-Ruqi, dari al-Abbas bin Katsir ar-Ruqi, dari Yazid bin Abi Habib.

Kamis, Oktober 16, 2014

Allah Murka Kepada Orang Yang Tidak Mau BerdoaDan Tuhanmu berfirman:” Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”. (QS.40  Al-Mu’min: 60)
Inilah karunia dan kemurahan Allah SWT Dia menganjurkan para hamba-Nya untuk berdoa kepada-Nya dan mengharuskan kepada Zat-Nya untuk memperkenankan doa mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri:” Wahai zat yang sangat mencintai hamba yang paling banyak meminta kepada-Nya kemudian memperbanyak permintaan kepada-Nya. Wahai Zat yang sangat membenci hamba yang paling sedikit meminta kepada-Nya, kemudian dia tidak meminta kepada-Nya. Tiada siapa pun yang seperti itu selain Engkau wahai Tuhanku”. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Abu Ya’la meriwayatkan didalam musnadnya dari Anas bin Malik r.a, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang menceritakan dari Tuhannya, Dia berfirman:

Minggu, Oktober 12, 2014

Tuntutlah Ilmu Walaupun Sampai Ke Negeri CinaTuntutlah Ilmu Sekalipun Ke negeri Cina
Menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani, riwayat ini batil. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi II/207, Abu Naim dalam Akhbar Ashbahan II/106, al-Khatib dalam at-Tarikh IX/364  dan sebagainya, yang kesemuanya dengan sanad dari al-Hasan bin Athiyah, dari Abu Atikah Tharif bin Salman, dari Anas bin Malik r.a. Kemudian semuanya menambahkan lafazh fa inna thalabal ilmi faridlatun ‘ala kulli muslimin. Ibnu Adi berkata:” Tambahan kata walaw bish Shin kami tidak mengenalinya kecuali hanya datang dari al-Hasan bin Athiyah”. Begitu pula pernyataan al-Khatib dalam kitab Tarikh seperti dikutip Ibnul Muhib dalam al-Fawa’id.

Kamis, Oktober 09, 2014

Etika Menggauli Istri Dan Haramnya SodomiAgama Islam memberikan tuntunan yang sempurna bagi penganutnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Termasuk juga tatacara pergaulan suami-istri. Dalam hubungan suami-istri, Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam telah memberikan tuntunan. Etika bagi seorang suami ketika menggauli istrinya, antara lain dapat ditemukan didalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 223.
Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan, kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. (QS. Al-Baqarah 223)
Loading...