Al-Qur'an

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Israa' 36)

Hadis


51. Sungguh berbahagialah orang telah diberi hidayah untuk masuk islam. Kehdupannya merupakan kecukupan dan dia merasa cukup dengannya. (HR. Ibnu Abi Hatim,Nasa’i, Tirmidzi-Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir 4)

50. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:” Barangsiapa yang bersedekah senilai sebutir kurma dari usaha yang halal, dan Allah hanya menerima yang baik-baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian mengembangkannya bagi pelakunya, sebagaimana salah seorang diantara kamu memelihara anak kuda, hingga sebutir kurma itu menjadi sebesar gunung”. (HR. Bukhari)..
49. Barangsiapa yang ingin mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan-Nya, maka hendaklah dia memberi kemudahan kepada yang kesulitan, atau membebaskannya dari kesulitannya.(HR. Thabrani)

48. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :” Ada tiga golongan yang tidak ditolak doanya, orang berpuasa sampai berbuka, pemimpin yang adil dan orang yang dizalimi”. (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah)

47. Diriwayatkan dari Ibnu Umar katanya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan kepada umat Islam, yaitu sebanyak satu Shaa’ (satu) gantang kurma atau satu shaa’ gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada seluruh muslim, merdeka atau budak, lelaki ataupun perempuan. (HR. Bukhari-Muslim)
46. Dari Abu Martsad Al Ghanawi, dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “ Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan janganlah shalat (berdo’a) menghadap kepadanya.” (HR. Muslim)

45. Dari Abu Hurairah ra, katanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:” Biarkanlah aku selama aku membiarkanmu dalam kebebasanmu. Maka sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan umat yang sebelummu dahulu karena kebanyakan pertanyaan mereka, dan menyalahi perintah nabi-nabi mereka. Maka apabila aku mencegah kamu dari sesuatu, tinggalkanlah perkara itu. Dan jika aku perintahkan sesuatu perintah, kerjakanlah sekuat tenagamu”. (HR. Bukhari-Muslim)

44. Wahai kaum muslimat, jangan memandang rendah sedekah yang diberikan tetanggamu, meskipun sekadar telapak kaki kambing. (HR. Bukhari)

43. Tiadalah dunia dibanding akhirat melainkan hanyalah seperti air yang menempel di jari ketika salah seorang dari kalian mencelupkannya di laut. (HR. Muslim)     
                     
42. Semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka adalah lebih utama untuk menyiksanya itu ( HR. Tirmidzi).

41. Barangsiapa yang pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, maka hendaklah ia segera meminta halal (maaf)nya sekarang juga sebelum (datangnya hari yang) tiada lagi berguna dinar dan dirham; jika ia mempunyai kebaikan-kebaikan maka diambillah kebaikan-kebaikan itu (dan diberikan kepada saudaranya yang pernah dizaliminya) , dan jika belum cukup maka dosa-dosa saudaranya akan diambil dan dibebankan kepadanya. ( HR. Bukhari)

40. Diriwayatkan dari Ibnu Umar katanya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Siapa yang memelihara anjing selain dari anjing untuk menjaga ternak dan anjing untuk berburu, maka setiap hari pahala amalannya dikurangi sebanyak dua qirat” ( satu qirat sebesar bukit Uhud). ( HR. Bukhari-Muslim)

39. Diriwayatkan dari Ibnu Umar katanya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda : “ Apabila seseorang dari kamu diundang ke pesta walimahan maka hendaklah kamu menghadirinya. (HR. Bukhari-Muslim)

 38. Diriwayatkan dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “ Makanan yang buruk ialah makanan dipesta walimahan yang mana undangannya ialah orang-orang kaya saja dan orang-orang miskin tidak diundang. Orang yang tidak memenuhi undangan sesungguhnya dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya”. (HR. Bukhari-Muslim)

37. Siapa yang menahan (meredam) amarahnya, padahal ketika itu dia mampu melampiaskannya, maka dihari kiamat kelak Allah SWT akan menyerunya dari barisan hamba-hamba-Nya yang terdepan (pilihan). Dia kemudian akan dipersilakan untuk memilih bidadari yang diinginkan. (HR. Ibnu Majah)

36. Rasulullah telah menyebutkan sebuah kisah. Yaitu seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sampai keadaannya menjadi kusut dan berdebu, kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa "ya Rabbi, ya Rabbi," akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikenyangkan dari yang haram. Lantas, bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan?! (HR. Muslim).

35. Diriwayatkan dari Imran bin Husaini katanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:” Malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan”. (HR. Bukhari-Muslim).
34. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:” Apabila imam membaca Sami’allahu liman hamidah, kamu hendaklah membaca ‘allahumma rabbanaa lakalhamdu, karena sesungguhnya siapa yang membaca do’a tersebut berbarengan dengan Malaikat, niscaya Allah SWT mengampuni dosanya yang telah lalu. ( HR. Bukhari-Muslim)
33. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya: Sesungguhnya aku dilarang meriwayatkan hadis kepadamu terlalu banyak karena Rasulullah saw bersabda :” Siapa yang sengaja mendustakan aku, maka bersiaplah untuk menerima azab api neraka”. ( HR. Bukhari-Muslim)
32. Rasulullah saw menjampi sahabat-sahabatnya dengan bacaan : “ Ya Allah. Rabban-Naas...hilangkan sakit dan sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh, tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhan dari-Mu, penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. (HR. Bukhari)
31. Dari Abi Hurairah ra. menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda,”Malanglah ia, malanglah ia, malanglah ia. Seorang yang hidup cukup lama menyaksikan hari tua ibu-bapaknya, tetapi gagal memperoleh surga (dengan jalan mengkhidmati mereka).”( HR. Muslim)
30. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Nabi melarang memakai pakaian berwarna kunyit (kuning). ( HR. Bukhari-Muslim)
 29. Diriwayatkan dari ‘Aisyah katanya : “Rasulullah saw menunaikan shalat sunat fajar dua raka’at setelah Nabi mendengar suara azan dan Nabi meringkaskannya”. ( HR Bukhari-Muslim)
28. "Sungguh beruntung orang yang telah berserah diri, diberi kecukupan rizki dan diberi sifat qana'ah terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya". (HR Muslim)
 27. Dari Abu Musa r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Perumpamaan tuntunan hidayah dan ilmu yang diutuskan Allah kepadaku adalah bagaikan hujan yang turun ke bumi. Ada tanah yang subur menerima air dan menumbuhkan tanaman dan rumput yang banyak dan ada yang keras tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah contoh orang yang mengerti agama Allah lalu belajar dan mengajar dan orang yang tidak dapat menerima sama sekali petunjuk ajaran Allah yang diutuskan kepadamu.”(Bukhari – Muslim)
26. Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Akan terjadi sepeninggalku sifat monopoli (mementingkan diri sendiri) dan beberapa kemungkaran.” Sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana pesan tuan kepada kami menghadapi hal itu?” Nabi saw bersabda, “Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu.”(Bukhari – Muslim)
25. Dari Usamah bin Zaid r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, "Aku berdiri di muka pintu surga tiba-tiba kudapatkan kebanyakan yang masuk surga adalah orang-orang fakir miskin sedangkan orang-orang kaya masih tertahan oleh perhitungan kekayaannya dan orang-orang ahli neraka telah diperintahkan masuk neraka maka ketika saya berdiri di dekat pintu neraka tiba-tiba kudapatkan kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang perempuan."(HR. Bukhari - Muslim)
24. Diriwayatkan dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah saw pernah bersabda :” Janganlah kamu membeli buah-buahan hingga betul-betul masak yaitu bisa dimakan. (HR Bukhari-Muslim)
23. Jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta itu membawa kepada durhaka (kejahatan), dan durhaka itu membawa keneraka. Seseorang itu senantisa berdusta dan cenderung berbuat dusta sehingga ditulis disisi Allah sebagai pendusta. (HR Bukhari-Muslim)
22. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya, sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda, :” Janganlah kamu bernazar, karena nazar itu tidak dapat menolak sedikitpun takdir, ia hanyalah untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang bakhil”. ( HR Bukhari-Muslim).
21. Dari Anas r.a. berkata: Seorang Arab bertanya kepada Rasulullah saw, "Bilakah hari kiamat?" Rasulullah saw menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawabnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya maka Rasulullah saw bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai."(HR. Bukhari - Muslim)
20. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru katanya, seseorang telah bertanya kepada Rasulullah saw, apakah sifat yang paling baik dalam Islam? Rasulullah saw bersabda:” Memberikan makanan serta memberi salam kepada orang yang engkau kenali ataupun tidak.” (HR Bukhari-Muslim)
19. Kepada kaum yang suka berjamaah dirumah-rumah ibadah, membaca al Qur’an secara bergiliran dan mengajarkannya terhadap sesamanya, akan turunlah ketenangan dan ketenteraman , akan terlimpah kepadanya rahmat dan mereka akan dijaga  oleh malaikat, juga Allah akan selalu mengingat mereka ( HR Muslim)
18. Ketahuilah, seandainya seluruh makhluk berkumpul untuk memberimu suatu manfaat, mereka tidak akan mampu memberikannya kepadamu kecuali sekedar apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka mereka tidak akan mampu menimpakannya atasmu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah ...(HR. Tirmidzi)
16. Siapa yang menolong kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, pasti Allah akan menolongnya dari kesusahan-kesusahan akhirat. Siapa yang meringankan beban orang yang susah , niscaya Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama si hamba itu suka menolong orang lain. ( HR Bukhari).
15. Hamba-Ku, seandainya engkau datang kepada-Ku membawa hampir sebanyak isi bumi dosa, Aku akan datang menyambutmu dengan hampir seisi bumi maghfiroh, selama engkau tidak mempersekutukan Aku (dengan sesuatu). (HQR Attirmizi)
14. Tiap menjelang pagi hari, dua malaikat turun . Yang satu berdo’a : “ Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya  tambahan kebaikan”. Malaikat yang satu lagi berdo’a : “Ya Allah, timpakanlah kemusnahan pada harta orang yang pelit.” ( Muttafaq ‘Alaih)
13. Dari Usamah berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda : “Didatangkanlah seseorang pada hari kiamat, lalu dilemparkan kedalam neraka, maka keluarlah ususnya dalam keadaan ia berputar-putar seperti berputarnya keledai  untuk memutar batu penggiling. Lalu berkumpullah penduduk neraka  padanya dengan berkata. Wahai si anu, mengapakah keadaanmu, bukankah kamu yang menyuruh kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran?  Dia berkata, aku memerintahkan kepadamu dengan kebaikan, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya, dan aku melarang padamu keburukan tetapi aku sendiri mendatanginya. ( HR Bukhari)
12. Segala dosa akan diampuni Allah SWT kalau Allah menghendakinya, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua (ibu-bapa),karena balasan dosa kepada ibu dan bapak itu akan didahulukan didunia ini sebelum ia mati. ( HR. Bukhari-Muslim)
 11. Wahai hamba-hamba Ku, sempatkanlah beribadah kepada Ku , nanti Aku penuhi hatimu dengan kekayaan serta kecukupan dan tanganmu dengan rezeki. Janganlah menjauhkan diri dari Ku, nanti aku penuhi hatimu dengan kemiskinan dan tanganmu akan syarat dengan kesibukan. ( HR. Tirmidzi)
10. “Sungguh, sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qana’ah (merasa cukup dan puas) dengan rezeki yang Allah SWT berikan kepadanya.” (HR. Muslim)
9. Amal yang paling utama ialah shalat pada waktunya serta berbakti pada kedua orang tua. (HR. Muslim).
8. Tidak sebatang pohonpun yang ditanam oleh seorang muslim, begitupun tidak satu tanaman yang tumbuh karena usahanya, hingga dimakan orang hasilnya, dan tidak seekor hewanpun, serta tidak sesuatu apapun kecuali akan menjadi sedrkah baginya. ( HR. Bukhari).
7. Dari Abu Dzarr ra, dari Nabi saw dalam suatu yang diceritakannya dari Tuhannya Yang Maha Mulia ( Hadits Qudsi), Allah berfirman : “ Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan atas diri Ku menganiaya hamba_ku, dan aku haramkan pula untuk diperbuat diantaramu, maka janganlah kamu saling menganiaya.
Wahai hamba-Ku, semua kamu adalah sesat, kecuali orang-orang yang Ku-beri petunjuk, maka mintalah petunjuk-Ku, supaya kamu mendapat petunjuk itu. Wahai hamba-Ku sesungguhnya kamu adalah lapar, kecuali orang-orang yang Ku beri makan, maka mintalah makanan kepada-Ku, Aku akan memberimu makanan. Wahai hamba-Ku, semua kamu telanjang, kecuali orang-orang yang Ku beri pakaian, maka mintalah kepada-Ku pakaian, supaya Aku berikan pakaian kepadamu.
Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu berbuat kesalahan baik diwaktu malam atau diwaktu siang, sedang Aku yang mengampuni dosa-dosamu semua, maka minta ampunlah kepada-Ku, akan Aku ampuni dosa-dosamu itu.
Wahai hamba Ku, kalaupun orang-orang yang terdahulu dari kamu dan orang-orang yang belakangan, baik manusia atau jin, semuanya serupa dengan orang yang paling taqwa diantara kamu, semua itu tidak akan menambah kerajaan-Ku sedikitpun.
Wahai hamba-Ku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dari kamu dan orang-orang yang belakangan, manusia ataupun jin, semuanya serupa dengan orang yang paling jahat diantara kamu, semuanya itu tidak akan mengurangi kerajaan-Ku sedikitpun.
Wahai hamba-Ku, sekiranya orag-orang yang terdahulu dari kamu dan yang belakangan, baik manusia  atau jin, tegak berdiri disatu bukit, sambil semuanya memohon kepada-Ku, lalu semua kuberi segala permohonanya , kesemuanya itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada-Ku, kecuali hanya seperti  apa yang dikurangi sebuah jarum yang dicelupkan kelaut.
Wahai hamba-Ku, sesungguhnya itulah amal-amalmu yang  akan Ku hitung untukmu, lalu Aku penuhi amal-amalmu itu untukmu . Barang siapa yang memperoleh kebaikan, hendaklah ia memuji Allah Yang Maha Mulia  dan Maha Tinggi, dan barang siapa yang memperoleh selain itu (keburukan) , maka ia jangan mencela kecuali kepada dirinya sendiri.  ( HR, Muslim).
6. Suatu bangsa akan mengalami keruntuhan, jika moral atau akhlak bangsa itu buruk. ( HR Bukhari)
5. Dari Abu Musa Al Asy'ari r.a, katanya Rasulullah saw bersabda:" Jika seorang hamba sedang sakit atau bepergian, maka dicatat untuknya amal perbuatan yang biasa dilakukannya diwaktu sehat dan tidak bepergian. ( HR Bukhari)
4. Wahai anak manusia, setiap kali engkau meminta kepada-Ku dan mengharap dari-Ku, maka Aku akan ampunkan bagimu apa yang telah lalu dan Aku tidak peduli betapapun besar dan banyaknya dosamu. Wahai anak manusia, seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepada-Ku, maka Aku akan mengampunimu dan Aku tidak peduli. Wahai anak manusia, seandainya engkau datang kepada-Ku dengan membawa setumpuk dosa sebesar bumi, kemudian engkau berjumpa dengan-Ku tanpa menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun, maka Aku akan memberikan ampunan sebesar bumi itu pula." ( Hadits Qudsi Riwayat Turmudzi)
3. Perbuatan meminta-minta tidaklah dibenarkan kecuali bagi tiga orang yaitu orang kafir berkalang tanah, dan orang yang terlibat hutang piutang yang amat memberatkan atau orang yang terbebani kewajiban membayar diyat yang amat menyakitkan. ( HR Abu Daud dan Tirmidzi)
2. Rasulullah saw bersabda :’ Jika seseorang berkunjung kepada saudaranya yang muslim (yang sedang menderita sakit ) maka seakan-akan dia berjalan-jalan disyurga hingga duduk. Apabila sudah duduk, maka dituruni rakhmat dengan deras. Apabila dia berkunjung dipagi hari maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar mendapat rakhmat hingga sore hari. Apabila dia berkunjung disore hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar diberi rakhmat hingga pagi hari.’ ( H.R. Tirmidzi, Ibnu Majah)
1. .Dua golongan ahli neraka yang aku belum melihat mereka (dimasaku ini) yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka memukuli manusia dengan cambuk itu. (Yang kedua ialah) kaum wanita yang berpakaian (tapi kenyataannya) telanjang (karena memperlihatkan aurat), jalannya berlenggak lenggok (berpenampilan menggoda), kepala mereka seolah-olah punuk unta yang bergoyang . Mereka itu tak akan masuk surga, bahkan tak mendapatkan baunya padahal bau surga itu tercium dari jarak sedemikian jauh. ( HR Muslim)