Al-Qur'an

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Israa' 36)

Al Qur'an (2)
13. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Allah hidupkan bumi sesudah mati (kering) nya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, serta pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.(QS. Al-Baqarah 2: 164)
12. Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (lauh mahfush). (QS. Hud 6)
11. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. (QS. Al-Baqarah 2: 6)
10. Bertasbih kepada Allah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi, dan Dia lah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Hasyr 59: 1)
9. Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu, maka kamu akan menemukannya pada sisi Allah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 2: 110)
8. Sesungguhnya Orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan. (QS. Al-Mujaadilah 58: 5)
7. Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. (QS. Luqman 31: 22)
6. Dan kepunyaan-Nya lah segala apa yang ada dilangit dan di bumi, dan untuk-Nya lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertaqwa kepada selain Allah ? (QS. An Nahl 16: 52)
5. Dan orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, kelak kami akan memasukkan mereka kedalam surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka didalamnya selama-lamanya; mereka didalamnya  mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ketempat yang teduh lagi nyaman. (QS. An-Nisa 4: 57)
4. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat, (QS. Ali Imran 3: 132)
3. Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam syurga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir). (QS. Al Hijr 15: 45)
2. Didalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe. (QS. Al-Insaan 76: 17)
1. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka barangsiapa melihat (kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), maka kemudharatannya kembali kepadanya. Dan aku ( Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara (mu). (QS. Al An’aam 6: 104)
 


Tidak ada komentar: